• رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه راه اندازی معاونت سرمایه‌گذاری و گردشگری در مناطق شهرداری ضروری است، گفت: در مناطق خلاء چارت سازمانی با عنوان سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که به صورت رسمی تعریف نشده بود و باید یک نفر به طور مشخص مسئول سرمایه‌گذاری در مناطق شهرداری باشد.
  • 5 روز تشیع با شکوه و تاریخی پیکر قطعه قطعه پژواک این صدا بود، صدایی که نه شرایط سخت اقتصادی مانع شنیدنش می شد و نه لج پراکنی های بوق های رسانه ای ابلیس، این صدای مردم بود، مردمی که عصاره همه فضایل و خوبی ها و فطرت شان جمع شده بود در شخصیت یک قهرمان

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کنگره ملی8000شهیداستان همدان

آخرین اخبار