نمایش 1 - 1 از 1
گزارشی از اولین پیاده راه دیار هگمتانه: سنگفرش هایی گرانیتی و گران بها ،چند نیمکت و مسجمه در امتداد مسیر ، دستفروشانی صف کشیده در دو سوی بپاده راه ،مغازه هایی خلوت و بی مشتری و خیابانی سوت و کور و هیاهوی افکار رهگذرانی که هر روز با نمای بصری نازیبای این به اصطلاح خیابان دچار تشویش و اضطراب می شوند تنها ثمره هزینه 7 میلیاردی برای پیاده راه بوعلی سینا بود.
8. اسفند 1395 - 13:38
اشتراک در ساماندهی دستفروشان