نمایش 1 - 1 از 1
فوق تخصص مهندسی ژنتیک و واکسن های نوین ژنتیکی: پروفسور علی کرمی با اشاره به جنایات بیو لوژیک کشورهای غربی مه سوغات آن رواج بیماریهای مهلک در ایران است گفت: دغل بازی سیاست مداران غربی برای کشتار انسانی در حافظه مانای تاریخ تا همیشه خواهد ماند چرا که نگاه کشورهای غربی به مردم جهان سوم به عنوان موش آزمایشگاهی است.
19. دى 1399 - 19:10
اشتراک در واکس کرونا