نمایش 1 - 2 از 2
وقتی درمیان مردم بحث از خدمات شهری میشود ساده ترین مطالبه را وجود آبخوری در پیاده راه ها عنوان میکنند که متاسفانه شورای شهر همدان توجهی به این مسئله ندارد.
4. شهريور 1397 - 9:00
وقتی درمیان مردم بحث از خدمات شهری میشود ساده ترین مطالبه را وجود آبخوری در پیاده راه ها عنوان میکنند که متاسفانه شورای شهر همدان توجهی به این مسئله ندارد.
4. شهريور 1397 - 9:00
اشتراک در ابخوری