نمایش 1 - 1 از 1
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در خصوص نبود مکان های مناسب ورزشی در مناطق توانمند سازی همدان گفت: در تلاش هستیم تا زمین هایی که شهرداری درمحدوده شهری همدان با کاربری های فرهنگی یا ورزشی و با متراژهای مناسب دارد را شناسایی و آن هایی را که قابلیت دارند به زمین های ورزشی تبدیل کنیم.
15. مرداد 1397 - 8:57
اشتراک در رضوان سلماسی، فضاهای ورزشی، گرایش مردم به رشته های ورزشی