نمایش 1 - 1 از 1
تب کریمه کنگو مدیرکل دامپزشکی همدان خبر داد: مدیرکل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر بیماری تب کریمه-کنگو در میان جمعیت دامی شایع نیست، گفت: با توجه به اینکه این بیماری بین انسان و دام مشترک و قابل انتقال است، بروز حتی یک مورد هم با اهمیت بوده و باید تحت کنترل باشد.
22. خرداد 1397 - 13:44
اشتراک در تب کریمه کنگو در همدان