نمایش 1 - 5 از 5
چهارشنبه بی خطر بسازیم : به چهارشنبه ای نزدیک میشویم که در روزهای قدیم آئین و رسوم زیبا و پراز آرامشی را به خود می دید اما با گذشت سال ها عده ای باعث می شوند که آخرین چهارشنبه سال به خطرناک ترین و پر حادثه ترین چهارشنبه سال تبدیل شود.
28. اسفند 1397 - 11:18
چهارشنبه بی خطر بسازیم : به چهارشنبه ای نزدیک میشویم که در روزهای قدیم آئین و رسوم زیبا و پراز آرامشی را به خود می دید اما با گذشت سال ها عده ای باعث می شوند که آخرین چهارشنبه سال به خطرناک ترین و پر حادثه ترین چهارشنبه سال تبدیل شود.
20. اسفند 1396 - 12:33
مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا: مدیر گروه جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه در حال حاضر مناسک و سنت های ما بویژه جشن چهارشنبه پایان سال به صحنه های نامتعارفی تبدیل شده است گفت: این مهم در جامعه ما تبدیل به یک بی نظمی اجتماعی و روانی شده است.
19. اسفند 1396 - 10:23
اشتراک در چهارشنبه سوری در همدان