نمایش 1 - 1 از 1
زارشی  از معضلات ثبت نام کلاس اولی ها گزارشی از معضلات ثبت نام کلاس اولی ها : مشکل ازدحام و پرشدن مدارس دربرخی از مدارس استان همدان مشکلی است که هر ساله با آن مواجه هستیم دراین میان معضل قولنامه های صوری هم به این مشکل اضافه شده است و والدینی که باید فرزندان خود رادر محدوده جغرافیایی خود ثبت نام کنند با استفاده از این قولنامه ها به مدارسی خارج از محدوده جغرافیایی خود مراجعه میکنند.
22. خرداد 1396 - 9:44
اشتراک در ثبت نام در مدارس همدان