نمایش 1 - 1 از 1
اردوهای جهادی معنا بخش زندگی به مناطق محروم بسیج سازندگی استان همدان بااستفاده از نیروهای جوان و نخبه با برگزاری انواع اردوهای جهادی در اکثر مناطق محروم این استان نقش مهمی در ترویج اردوهای جهادی و زدودن محرومیت از روستاهای این استان داشته است
7. خرداد 1396 - 10:50
اشتراک در اردوهای جهادی در همدان