نمایش 1 - 2 از 2
از عمدی نشان دادن مرگ زائران عربستانی در مشهد مقدس تا مطرح کردن تئوری اقدام مقابله به مثل حوادث فرودگاه جده/ خوابی که وهابیت برای اماکن مقدسه ایران دیده است در ظاهر امر آنچه که مسلم است این مسمومیت در هتل محل اقامت این زائران رخ داده است اما نوع مسمومیت آن ها به طور دقیق اعلام نشده است هر چند که بررسی های به عمل آمده حاکی از مسمومیت با نوعی از سم های حشره کش است.
19. خرداد 1394 - 9:30
اشتراک در وهابی