نمایش 1 - 1 از 1
جنگ بیولوژیک عبارتست از استفاده از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتریها، ویروسها ، گیاهان، حیوانات و فراورده های آنها به منظور اهداف خصمانه ولی در عمل، واژه " بیوتروریسم" را هم به معنی ارعاب و هم به مفهوم جنگ بیولوژیک، مورد استفاده قرار میدهد.
29. تير 1395 - 15:30
اشتراک در کاریکاتور/ بیوتروریسم و استفاده از حیوانات