نمایش 1 - 1 از 1
مسئول آموزش سپاه ناحیه همدان؛ محمد قرا گوزلو از تشکیل و آموزش بسیجیان داوطلب و پرستاران دانشکده های ارتش و سپاه برای کمک به کادر درمان و ورود به بیمارستانها خبر داد.
6. فروردين 1399 - 8:45
اشتراک در پرستاری