نمایش 1 - 1 از 1
پیکر طلبه شهید همدانی بر دستان مردم دارالمومنین شهر همدان به طور باشکوهی تشییع شد.
9. ارديبهشت 1398 - 13:11
اشتراک در مصطفی قاسمی