نمایش 1 - 1 از 1
استاد برجسته خوشنویسی کشور: استاد برجسته خوشنویسی کشور گفت: هنر زبانی بین المللی و خط الفبا بزرگترین رویداد مهم و میراث معنوی بشر است که چه صاحب اثر باشد و چه نباشد، مخاطب عام و خاص آن می تواند با ارتباط گرفتن با اثر هنری به اندیشه های خالق اثر بلحاظ فکری و فرهنگی پی ببرد.
10. آبان 1397 - 11:08
اشتراک در هنر خوشنویسی