نمایش 1 - 1 از 1
نویسنده موفق نهاوندی: نویسنده موفق نهاوندی گفت: از آنجایی که آسیب شناسی حوزه فرهنگ در مسیر بین المللی شدن باید اتفاق بیفتد، این بین المللی شدن مادامی جوابگو است که بومی‌گرایی برجسته شود و متاسفانه می توان گفت که این لباس هنوز بر تنِ استان ما گشاد است.
15. مهر 1397 - 9:43
اشتراک در نویسنده نهاوندی