نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار همدان: فرماندار همدان گفت: تغيير الگوي کشت و توسعه سيستمهاي نوين آبياري به عنوان يک رويکرد اساسي در جهاد کشاورزي بايد با جديت مدنظر قرار گيرد.
22. خرداد 1397 - 13:58
اشتراک در سيستمهاي نوين آبياري