نمایش 1 - 2 از 2
آینده خوبم آرزوست؛ این روزها همه مشغول خرید هستند و بچه ها و کودکان نیز همراه خانواده های خود دنبال بهترین لباس و شیک ترین کفش ها هستند عده ای از کودکان هستند که از آرزوهای خود گذشته تا آروزهای خانواده خود را بر آورده کنند.
27. اسفند 1396 - 9:19
باعث شرمساری مسؤلین: کودکان کار در سرمای زمستان هم مجبور به کار میباشند
12. بهمن 1396 - 15:14
اشتراک در کودکان کار در همدان