نمایش 1 - 1 از 1
مسئول بسیج دانشجویی استان همدان مسئول بسیج دانشجویی استان همدان: مسئول بسیج دانشجویی استان همدان گفت: متاسفانه در سال های گذشته شاهد دوره هایی بودیم که جنبش دانشجویی پادوی احزاب و گروه های سیاسی شده و از آرمان خواهی ها فاصله گرفته اما دانشجو باید مراقب باشد دچار این آسیب نشود.
16. آذر 1396 - 14:54
اشتراک در دانشجوی انقلابی