نمایش 1 - 1 از 1
کسالت همسر علت انصراف شهردار منتخب همدان در صحن علنی شورای شهر همدان مطرح شد: شهردار منتخب همدان گفت: هیچ جناح و گروهی به جز بحث بیماری و کسالتی که در خانواده ام بودمن را تحت شعاع برای انصراف قرار نداد.
22. آبان 1396 - 14:03
اشتراک در انصراف شهردار منتخب همدان