نمایش 1 - 1 از 1
ارسال کم های موردنیاز به استان کرمانشاه مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان خبر داد: مدیر کل مدیریت بحران استان همدان گفت: با توجه به اینکه همدان معین استان کرمانشاه است از همان ساعات اولیه وقوع حادثه کمک های موردنیاز این استان ارسال شده است.
22. آبان 1396 - 8:47
اشتراک در مدیریت بحران استان همدان