نمایش 1 - 1 از 1
میدان مرکزی پایتخت تاریخ و تمدن درحال تغییر چهره چه میگذرد در این شهر: چهره میدان مرکزی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در حال تغییر است و مردم همدان منتظر اتمام پروژه و دیدن چهره جدید شهر خود هستند.
6. آبان 1396 - 14:25
اشتراک در میدان مرکزی پایتخت تاریخ و تمدن