نمایش 1 - 2 از 2
این بار نوبت تجمع دستفروشان شد: ماجرای پیاده راه هفت میلیاردی بوعلی و دستفروشان بی نوای این پیاده راه، کم کم به مثنوی هفتاد منی تبدیل شده که حالا مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر را از ادعای توجه به طرح جامع به منظور تبدیل خیابان به پیاده راه پشیمان کرده است.
17. اسفند 1395 - 18:26
اشتراک در تجمع دستفروشان